Persbericht – 29 maart 2019


 3.6 miljoen euro, dat is de totale waarde van non-foodoverschotten die de vzw Goods to Give in 2018 herverdeelde naar armoedeorganisaties. Ze bereikte deze resultaten dankzij de samenwerking met partnerbedrijven zoals P&G, L’Oréal, IKEA en Ecover Method die hun onverkochte producten liever schenken dan vernietigen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar vanuit financieel oogpunt blijft het vernietigen tot nu toe voordeliger voor bedrijven. Het schenken van non-foodoverschotten aan goede doelen brengt een BTW kost met zich mee, daar waar het vernietigen wordt vrijgesteld van BTW. Aan deze aberratie komt nu een eind. Een wetsvoorstel werd gisteren in het Federaal Parlement goedgekeurd dat solidaire donaties van non-foodoverschotten vrijstelt van BTW.

Gisteren (28/3/2019) heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel goedgekeurd dat donaties van non-foodproducten voor caritatieve doeleinden vrijstelt van BTW. Met het in voege treden van deze wet zullen bedrijven nu op een financieel voordeligere manier kunnen opteren voor een solidaire oplossing voor hun non-foodoverschotten. Meer en meer bedrijven maken al deze keuze, wat blijkt uit het stijgend aantal dat zich aan de zijde van de vzw Goods to Give schaart (+50% vs. 2017). Toch zet de huidige BTW-wetgeving nog vaak een rem op caritatieve donaties van onverkochte non-foodoverschotten.

Meer dan driekwart van de producten die Goods to Give herverdeelt, zijn van essentieel belang voor een menswaardig bestaan: producten voor persoonlijke hygiëne zoals shampoo of douchegel, kuismiddelen, luiers en maandverband, schoolmateriaal en speelgoed voor kinderen. Deze producten zijn vaak moeilijk toegankelijk voor mensen in armoede wegens het gebrek aan voldoende financiële middelen.

« 16% van de Belgen leven onder de armoedegrens, dus ons werk is nog niet gedaan. Momenteel zijn 372 organisaties aangesloten, en via hen bereiken we ongeveer 270.000 minderbedeelden. Met het wegvallen van de BTW slaan we twee vliegen in één klap: minder verspilling en meer ruimte voor de armoedebestrijding. Eenzelfde wetswijziging werd eerder al ingevoerd voor de voedseloverschotten en nu dus ook voor donaties van de meest essentiële non-foodproducten.

 

Gérard de Laminne de Bex, lid van de Raad van Bestuur van Goods to Give.

In Frankrijk bestaat al enige tijd eenzelfde soort BTW-vrijstelling. De twee zusterorganisaties Agence du Don en Nature & Dons Solidaires herverdelen daar per jaar voor meer dan 65 miljoen euro aan non-foodproducten. Omgerekend naar België zou dit neerkomen op ongeveer 10 miljoen euro aan her te verdelen producten per jaar.

Share This